CHỦ NGHĨA BÃI BỎ & VÌ MẠNG SỐNG CỦA NGƯỜI Da đen


VSAN FOR BLACK LIVES MATTER & ABOLITION


BÀI DỊCH


BÀI SẮP ĐĂNG

  • Những nhà theo chủ nghĩa Bãi bỏ làm gì - Dan Berger, Mariame Kaba, David Stein

  • Sự khác biệt giữa chủ nghĩa cải tổ và chủ nghĩa bãi bỏ - CRITICAL RESISTANCE

  • Dự án cắt 1 tỉ đô la khỏi ngân sách cảnh sát - Abigail Savitch-lew

  • Hỏi Đáp về Bãi Bỏ Cảnh Sát và Nhà Tù - Dean Spade

thông tin | Info

Đây là trang web trong thời kì sơ khởi chuyên dịch và biên tập những bài viết và tài liệu phục vụ mục tiêu của cuộc đấu tranh giành công lý và tự do cho người da Đen, đặc biệt là theo lời kêu gọi bãi bỏ hệ thống cảnh sát và nhà tù. Nguồn tài liệu được tổng hợp dựa theo các nguồn đáng tin cậy như 8toabolition, trang chủ của Black Lives Matter, và thông tin từ các nhà bãi bỏ.

Danh sách các bài viết hiện tại đang tổng hợp

Nhóm hiện tại đang tuyển thêm tình nguyện viên ở các vị trí: biên dịch, biên tập, graphic designer, website/social media coordinator.

This is an emerging website to provide Vietnamese-language materials and toolkits relating to the movement for justice and liberation of Black people, and especially the call for prison and police abolition.
The materials are complied from trustworthy sources such as 8toAbolition, BLM's homepage, and direct information from the abolitionists.

This is the current list that we are looking at.

Currently, our group is looking for volunteers to translate, proofread, make graphic designs, coordinate website/social media.

LIÊN LẠC | contact

Nhóm hiện tại toàn tình nguyện viên bao gồm: Nga L.H. Nguyen, Duy Tong, Thi Nguyen (nhóm dịch giả chính), Yen Nguyen (biên tập), Toan Doan (điều phối dự án)
Chủ biên: Ly Thuy Nguyen của Vietnamese Solidarity and Action Network (VSAN)

Mọi thông tin xin liên lạc:

The all-volunteers team include: Nga L.H. Nguyen, Duy Tong, Thi Nguyen (senior translators), Yen Nguyen (editor), Toan Doan (project coordinator).
Chief editor: Ly Thuy Nguyen of Vietnamese Solidarity and Action Network (VSAN)

For more information, contact:

Địa chỉ Email
Đăng ký tình nguyện | Volunteer